Verksamhetsplan

· Genom information och aktiviteter i styrelse och kretsar arbeta för att öka intresset för Shih-Tzu och därigenom öka medlemsantalet.

· Arbeta för spridning av Rasspecifik Avels Strategi RAS bland medlemmar och uppfödare.

· Arbeta med Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar SRD i samråd med SKK.

· Arbeta med information och utbildning gällande avel och uppfödning.

· Fortsätta med förnyelse arbete med hemsidan.

· Genomföra de av SKK godkända specialutställningarna med hög och god kvalitet.

· Arbeta för att de som arbetar ute i utställningsgrupperna har fullgod utbildning.

· Arbeta för att vi får fler specialdomare på rasen. Genom att uppmuntra och stödja våra uppfödare till att ta steget till en domareutbildning

  samt utarbeta ett mentorsprogram som ett verktyg för att stödja och vägleda.

· Producera 4 nummer av Bulletinen med ett brett och intressant innehåll.

· Genomföra en avels/uppfödarkonferens under 2019.