Viktig information till ras- och specialklubbar…

Viktig information till ras- och specialklubbar och för vidarebefordran till klubbens avelsfunktionärer.

Vi ber specialklubbarna kontrollera att informationen kommit rasklubbarna tillhanda.

Nytt uttalande om entropion

SKKs avelskommitté (SKK/AK) har gjort ett uttalande avseende entropion och hundavel.  Uttalandet, samt en artikel om entropion som tidigare publicerats i Hundsport Special finns att läsa här: http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/Omradet-runt-ogat/Entropion/

Nytt material om området runt ögat/ögats adnexa

Veterinär Berit Wallin Håkansson har på uppdrag av SKK tagit fram ett informationsmaterial om området runt hundars ögon: http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/Omradet-runt-ogat/ . Materialet beskriver olika diagnoser i området kring ögat, vilka konsekvenser dessa kan leda till samt hur huvudets exteriör kan påverka områdets utformning.

Materialet är i första hand tänkt som ett stöd för klubbar och uppfödare.  Inom SKK/SRD-K pågår ett arbete med att ta fram ett kompletterande material med mer rasspecifik information tänkt att fungera som stöd för i första hand exteriördomare.

Efter hand kommer ytterligare material enligt ovan samt fördjupad information om området runt ögat att publiceras på www.skk.se. Informationen kommer även att kompletteras med fördjupad information om adnexa-diagnoserna.