SST Utställningskommitté
För sammanställning av SST’s utställningsprogram svarar:

Sammankallande      
       
       

 


BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR UTSTÄLLNINGSKOMMITTEN (UK)

Arbetsuppgifter:

UK skall förbereda de årliga programmen för officiella utställningar och kontinuerligt förelägga styrelsen dessa för beslut.

Detta skall ske under en rullande 3 års period:
Förplaneringsår – planeringsår och utställningsår
UK skall för styrelsens räkning följa upp utställningsgruppernas planering och genomförande av de officiella utställningarna, så att SKK:s och myndigheters krav uppfylls.
UK skall upprätta anvisningar för utställningarnas planering, genomförande och slutredovisning samt hålla dessa anvisningar aktuella.

Det åligger UK att…

 • sammanjämka önskemålen till ett förslag till års-program som föreläggs styrelsen för beslut före den tid SKK fastställt för specialklubben att dit inkomma med anhållan om utställningsprogram
 • förslaget till års-program, som sedan det godkänts av SST: styrelse, insändes till SKK före den av SKK fastställda tiden.
 • kontrollera att föreslagna domare är godkända av SKK innan domarförslag lämnas dit.
 • domarfördelningen med hänsyn till tider och platser är så bra som möjligt.
 • om SKK underkänner något i utställningsförslaget beträffande tid, plats eller domare, omgående meddela SST:s styrelse.
 • då SKK slutgiltigt godkänt vårt utställningsprogram informera styrelsen om det fastställda programmet.
 • ”Utställningssidan” i Bulletinen alltid är aktuell med alla kända uppgifter om fastställda utställningar.
 • utställningsgrupperna har aktuella instruktioner från SST och SKK om hur SST:s officiella utställningar skall genomföras. (SST:s utställningsanvisningar och SKK:s utställningsbestämmelser).
 • bistå utställningsgrupperna med råd i deras arbete om så begärs.
 • föreslå styrelsen åtgärder för att utbilda och informera utställningsgrupperna.
 • följa utställningsgruppernas arbete så att utfärdade bestämmelser följs och att kvaliteten på utställningarna är god.
 • upprätthålla en förteckning över godkända vandringspriser med statuter.